دربی یک دنیا زندگی

دربی یک بازی نیست یک فرهنگه یک همبستگی برای میلیونها آدمی که هموطن هستند .
دربی یک تفکر بزرگه که میتونه میلیونها نفر رو برای چند ساعت خوشحال کنه که مشکلات و گرفتاریهاشون رو فراموش کنن .
دربی تنها رویدادی هست که ذهن ۷۵ میلیون نفر رو درگیر میکنه چیزی فراتر از همه اتفاقات .
نتیجه هر چی باشه میگذره مهم اون حس خوب تماشای بازی هست .
دربی عشقه .
دربی خود زندگیه .

بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">