هلاچین یک ساله شد

سال پیش تو تاریخ ۲ ژانوایه ۲۰۱۱ برابر با ۱۲ دی ۱۳۸۹ دامنه هلاچین.کام  رو ثبت کردم از این لحاظ یک سال شد اما خب اولین مطلب رو تو هلاچین چند وقت بعد نوشتم بالاخره زندگی هست و کمی مشکلات . اینو نوشتم یه وقت هلاچین از دستم ناراحت نشه .

هلاچین

دوشنبه, 2 ژانویه 2012
3,038 views
بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">