سخنی با ویزا کارت و مستر کارت !

برای خرید اینترنتی خارج از ایران و شارژ اعتبار اسکایپ برای تماس با موبایل و خیلی چیزهای دیگه باید ویزا کارت یا مستر کارت داشته باشیم به خاطر تحریم دسترسی به این کارتها خیلی مشکله .

خب این شرکتهای معتبر لطف کنن بهمون اعتبار بدن و ازش استفاده کنیم  قول میدیم وقتی تحریم ها رفع شد پولشون رو  پس بدیم :)

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">