شروع

از این به بعد تو این صفحه از خودم مینویسم جدای از فناوری .از روزمرگی ها و دنیای اطرافم من تنها .

سه‌شنبه, 8 نوامبر 2011
2,469 views
بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">